Tetradrachm of Antigonos II Gonatas with head of Poseidon on the obverse