The actor Bando Mitsugoro I as Hata no Kawakatsu in the play Miya-bashira Iwao no Butai (S...