The actor Ichikawa Danjuro V as Sukeroku in the joruri 'Sukeroku Kuruwa no Natori-gusa'