Gojusantsugi no uchi neko no ayashi (The supernatural cat of the Tokaido)