Epstein, Jacob, Mr., sculpture of poet Moysha Oyzed