Four Leaves from an Ashtasahasrika Prajnaparamita Manuscript. Leaf A: Manjushri. Leaf B: P...