The Tenryu River near Mitsuke (Mitsuke tenryugawa zu), no. 29 from the series Fifty-three ...