The Bridge on the Toyo River near Yoshida (Yoshida toyokawa no hashi), no. 35 from the ser...