Fudesute Mountain near Sakanoshita (Sakanoshita fudesutemine), no. 49 from the series Fift...