Spring Rain at Tsuchiyama (Tsuchiyama haru no ame), no. 50 from the series Fifty-three Sta...