The actor Nakamura Nakazo I as Yamaoka no Saburo in 'Momiji Kumo Nishiki no Tsuri Yogi', (...