Dlya Golosa (For the Voice) by Vladimir Vladimirovich Mayakovsky (Berlin: Gosizdat, 1923)