The warrior Watanabe no Tsuna fighting the demon at Rashomon