He ain' seen nary thing 'scusin a ole fat b'ar a-tippin roun' de co'ner