Desideri Lontani, Oltre Il Giardino (Distant Desires Beyond The Garden)